swsi tafe background

Con đường nghiên cứu

Tại TAFE SWSi bạn có thể đạt được một trình độ mà sẽ cung cấp con đường trực tiếp vào một TAFE NSW Certificate, Diploma hoặc trình độ Cử nhân, và nhiều trường đại học Úc.

Bạn cũng có thể phát triển các kỹ năng của bạn với quốc gia công nhận ngôn ngữ tiếng Anh AQF Giấy chứng nhận khóa học của chúng tôi - có sẵn từ sơ cấp đến nâng cao.


Con đường nghiên cứu bao gồm: chương trình nhập trực tiếp (5-20 tuần), các chương trình ngôn ngữ tiếng Anh (5-50 tuần) để bằng Đại học hoặc TAFE NSW Chứng chỉ và Diploma khóa học