swsi tafe background

Diploma đến mức độ

Con đường đại học Diploma-to-Degree (D2D) cho phép sinh viên tốt nghiệp TAFE SWSi đảm bảo tín dụng đối với một bằng cử nhân với các trường đại học được lựa chọn.

Học sinh học để tốt nghiệp hoặc cấp bằng tốt nghiệp cao cấp với TAFE SWSi và sau đó chuyển giao cho các trường đại học với tín dụng để hoàn thành năm cuối cùng của một mức độ
.

Học phí thấp: Phí TAFE NSW có thể thấp hơn so với chi phí học đại học. Điều này có nghĩa là tiết kiệm chi phí khi bạn sử dụng chương trình D2D để hoàn thành bằng cử nhân. Trình độ chuyên môn: Bạn sẽ nhận được một bằng tốt nghiệp TAFE NSW và một bằng cử nhân. Đại học: Chuyển với tín dụng cho các trường đại học để hoàn thành chương trình của bạn. Quy mô lớp học nhỏ hơn: các lớp học TAFE là nhỏ hơn so với các lớp đại học có nghĩa là bạn sẽ nhận được sự chú ý của cá nhân hơn.